หน้าแรก

หากต้องการเข้าดูข้อมูลติดตามข่าวสารของสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.wiangphangkham.go.th  ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโดเมนเนมให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของทางราชการครับ...

ส่วนโดเมนเนมนี้ "นางนอนดอทคอม" ขออนุญาตนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแวดวงท้องถิ่น และเป็นเว็บลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาของกลุ่มองค์กรภายในตำบลเวียงพางคำ ตลอดจนเป็นลิงค์ใช้งานของผมที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เป็นบางครั้ง

ซึ่งเว็บไซต์ www.nang-non.com เริ่มจัดทำแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งสมัยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบเติมเงิน เป็นรายชั่วโมง และต่อมาเข้าสู่ยุคของโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล โดย webmaster กำลังเริ่มเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์-การเข้าอบรมหาความรู้เพิ่มเติม โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของผมในการสมัครใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป...จนเวลาต่อมามีหนังสือสั่งการของทางราชการที่แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดทำเว็บไซต์ จึงได้มีการใช้เงินงบประมาณของราชการไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง

ที่มาของคำว่า "นางนอน" นั้น เป็นนามเรียกขานวิทยุสื่อสารของตำบลเวียงพางคำ และวงรอบชั้นหนึ่งของยอดเขานางนอน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ เพื่อมิให้โดเมนเนมเดิมซึ่งได้หมดอายุลง และหากไม่ได้ต่ออายุก็จะทำให้โดเมนเนมนี้ ได้สูญหายไปจากวงการท้องถิ่น ดังนั้น ผมในฐานะผู้เริ่มต้นการใช้งานและจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ จึงขออนุญาตใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว...ต่ออายุเว็บไซต์ "นางนอนดอทคอม" และใช้งานตามเจตนารมณ์เดิม ในการทำงาน "เพื่อท้องถิ่นเราในวันพรุ่งนี้"

    • IMGP5712.jpg
      "ฉันพร้อมทำงานเพื่อประชาชน เราพร้อมทำงานเพื่อประชาชน" จริงๆ แล้ว ต้องการจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการกระตุ้นการทำงาน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เนื่อง...
Visitors: 134,862