เกี่ยวกับเรา

 "ฉันพร้อมทำงานเพื่อประชาชน เราพร้อมทำงานเพื่อประชาชน"

       จริงๆ แล้ว ต้องการจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการกระตุ้นการทำงาน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากปลัดเทศบาล...https://goo.gl/qGn2R4


ผลงานเพื่อท้องถิ่น "ฅนเวียงพางคำ" เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 เมษายน 2540 จนถึงปัจจุบัน
(16 พฤษภาคม  2555) มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานเทศบาลจนได้รับรางวัล อาทิเช่น...

5 ก.ย.2545 
-ใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2545 จากสถาบันพระปกเกล้า
-
รางวัลชมเชยตามโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2547,2548 และประจำปี 2550,2551,2552 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-
รางวัลพระปกเกล้า  ประจำปี 2548 ,2549,2550 จากสถาบันพระปกเกล้า

-รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2549,2550 (ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง) สองปีซ้อน จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภทเทศบาลตำบล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เป็นปีที่ 3 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ปี 2552
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียวในปี 2552 ที่จัดส่งผลงานเข้าประเมินรางวัลพระปกเกล้า แล้วได้รับรางวัลทั้งสามประเภท ที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มีการแยกประเภทรางวัล เป็นสามด้าน

-รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2552

-รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2552

-ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2552

-รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2553

-รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2553 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 

 

 

Visitors: 134,860