เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  • 10379984_717919998266398_5246382119104530202_o.jpg
    พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ข...

  • 1913205_671324766259255_191245513_o.jpg
    พรบ./พรก. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎระเบียบกระทรวง มติ ก.เทศบาล รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book คู่มือ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. เอก...
Visitors: 134,859