Change For Good

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560

การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท.จำนวน 324 กลุ่ม

แผนที่แสดงโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 20 แห่ง

แผนที่แสดงโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณา จำนวน 11 แห่ง

โครงการที่มีแผนก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า(ยังไม่มีรายละเอียดโครงการเพื่อพิจารณา) จำนวน 25 แห่ง

ช่องทางการรายงานข้อมูล อถล.และจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน

 

 

 


  • ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปรับปรงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสำเร็จและผู้บริหารนำกลไกเชิงโครงสร้าง (Structural m...

  • DK5_3739_1.jpg
    โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวค...

  • 1913205_671324766259255_191245513_o.jpg
    พรบ./พรก. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎระเบียบกระทรวง มติ ก.เทศบาล รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book คู่มือ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. เอก...
Visitors: 134,862