กฎหมายท้องถิ่น

พรบ./พรก. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กฎระเบียบกระทรวง

มติ ก.เทศบาล

รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book

คู่มือ

ระเบียบกฎหมาย

มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

เอกสารประกอบคำบรรยาย

ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ

อื่นๆ  แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ส่งเสริมไอที สู่ อปท. เพื่อบริการประชาชน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปี

จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ

รายงานผลการพิจารณาการศึกษา ระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (สรุปย่อ)

การปลูกป่า

แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

ถอดบทเรียน อปท.ต้นแบบคุณธรรม

แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ

แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557

กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง)

กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ภาคเหนือตอนบน2)

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมกีตาร์

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2556

กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

แนวทางการพัฒนานโยบายด้านเอดส์ระดับท้องถิ่น

แนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

ข้อเสนอการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2555-2564)

ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

หลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน

รายงานการประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดความรู้กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยกีฬาท้องถิ่นพื้นบ้าน

ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

แนวทางการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการกำจัดขยะ

เอกสารเผยแพร่การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การปลูกหญ้าแฝก)

แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานและตำแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551

การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ KPI 2.2

การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท.

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี

สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560

บทสรุป การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปี

สรุปย่อสาระสำคัญ การออกเสียงประชามติ 2559

หนังสือ วิธีสร้างกลยุทธ์ในการท่องเที่ยว

หนังสือ มุ่งสู่ความสุขมวลรวมประชาชาติ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของเมืองโคระ จังหวัดชิกะ

หนังสือ ประวัติความเป็นมาของการปฏิรูปการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

หนังสือ การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของโทโฮคุ

หนังสือ ความสัมพันธ์ระวห่างจังหวัดและเเทศบาล

คู่มือ การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งานทารกและเด็กก่อนวัยเรียนเติบโต สมวัย ฉลาด แข็งแรง

คู่มือการวางแผนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐาน

คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยรุ่น (12-20 ปี)"

หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยประถมศึกษา (6-12 ปี)"

หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยอนุบาล (3-6 ปี)"

หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยก่อนอนุบาล (1-3 ปี)"

หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยทารก (แรกเกิด - 1 ขวบ)"

หนังสือ สิทธิเด็ก ไม่ใช่เรื่องเด็ก ๆ

หนังสือ หลักสูตร "สิทธิเด็กและการวางแผนท้องถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชน"

รายงานการวิจัย "โครงการวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานด้านเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รายงานการวิจัย "โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"

คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Survey : LOS)

รายงานผลการศึกษา เรื่องการกล่าวหา การชี้มูลความผิด ข้อทักท้วงและพฤติกรรมการกระทำความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)

คู่มือแนวทางการพัฒนา

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน)

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

 


  • 10379984_717919998266398_5246382119104530202_o.jpg
    พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ข...
Visitors: 134,859