นักบริหารงานท้องถิ่นควรรู้

 1. พิธีเปิดการศึกษาอบรมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น
 2. เครื่องมือการจัดการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้าโปรแกรม
 4. แนวทางการบริหารงานของผู้นาท้องถิ่นยุคใหม่
 5. ปรัชญา หลักการพื้นฐาน จุดมุ่งหมายที่ต้องบรรลุในการบริหารราชการแผ่นดิน
 6. ทดสอบทางวิชาการ (Pre-Test)
 7. ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 8. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 9. เลือกกรรมการนักศึกษา
 10. ทิศทางและแนวโน้มของกระบวนการกระจายอำนาจไทยในศตวรรษต่อไป
 11. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะของ อปท.
 12. การดำเนินการเลือกตั้งและการวินิจฉัย
 13. กรณีศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 14. การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่อการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 15. แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนท้องถิ่น
 16. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ
 17. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติของท้องถิ่น
 18. หลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
 19. การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบการคลังการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท.
 20. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 21. การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 22. Leadership Program
 23. ศึกษาดูงานในประเทศ
 24. แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย/วิธีปฏิบัติและการดำเนินการทางละเมิด
 25. การพัฒนาการคลังท้องถิ่นในอนาคต
 26. ศึกษาดูงานต่างประเทศ
 27. กฎระเบียบการเบิก-จ่ายของทางราชการเปรียบเทียบกับท้องถิ่น
 28. กฎหมาย ป.ป.ช.
 29. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
 30. แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 1
 31. แนวทางการตอบข้อหารือทางการดำเนินการทางวินัย
 32. แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 2
 33. แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล (ตามมติ ก.กลาง)
 34. แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีบริหารงานบุคคล
 35. สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น
 36. การบริหารความขัดแย้งในพื้นที่
 37. การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 38. แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
 39. การประชุมสภา / คุณสมบัติการพ้นสภาพสมาชิก/ การสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
 40. พลวัตรของชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการเมือง
 41. ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 42. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหลังเข้าโปรแกรม
 43. นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น
 44. การบริหารภายใต้สังคมบริบทยุคใหม่
 45. ทดสอบทางวิชาการ (Post-Test)
 46. ปรัชญาการดำเนินชีวิตสำหรับนักบริหาร
 47. หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 48. นำเสนอสรุปผลดูงานต่างประเทศ
 49. การพัฒนาแนวคิดและทัศนคติในการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 50. พิธีปิดการศึกษาอบรม

 3.1 สัมมนาอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ความแตกต่างของอำนาจหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
 3.2 สัมมนาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 3.3 พลวัตรของชุมชนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการเมือง

 • ผลดีและผลเสียของการปรับเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นเทศบาล
 • -การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 • -การเงินการคลัง
 • -การวางแผนการใช้พื้นที่
 • -การบริหารและพัฒนาเมือง

3.4 ทิศทางและแนวโน้มของกระบวนการกระจายอำนาจไทยในศตวรรษต่อไป

3.5 กฎระเบียบการเบิก-จ่ายของทางราชการเปรียบเทียบกับท้องถิ่น

3.6 หลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ

 • องค์ประกอบที่สำคัญของประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ
 • จุดอ่อนและจุดแข็งของหลักการปกครองท้องถิ่น

3.7 การเมืองการปกครองท้องถิ่นกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 • ผลกระทบจากประชาคมอาเซียน
 • การปรับตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน

3.8 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ

 • สาระสำคัญพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 • ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากภัยพิบัติ
 • กระบวนการทำงานเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติ

 3.9 สัมมนาแนวทางการตอบข้อหารือทางการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณท้องถิ่น

 • ระดับนโยบายของรัฐบาล
 • ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.10 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.11 ปรัชญาการดำเนินชีวิตสำหรับนักบริหาร

 • ปรัชญา ค่านิยม และอุดมการณ์ ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงาน

3.12 แนวทางการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

 • ปัจจัยท้าทายของการบริหารงานท้องถิ่น 

3.13 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สมรรถนะ 

3.14 ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • บทบาทและความสำคัญของผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ 

3.15 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

 • แนวทางและวิธีการในการจัดทำกลยุทธ์ 

3.16 ปรัชญา หลักการพื้นฐาน จุดมุ่งหมายที่ต้องบรรลุในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3.17 การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่อการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.18 แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 1 

3.19 แนวทางการตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคล 2 

3.20 แนวทางการตอบข้อหารือทางการดำเนินการทางวินัย 

3.21 แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีปฏิบัติตามกฎหมาย /วิธีปฏิบัติ และการดำเนินการทางละเมิด

3.22 การประชุมสภา /คุณสมบัติการพ้นสภาพสมาชิก /การสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

3.23 การดำเนินการเลือกตั้ง และการวินิจฉัย

3.24 ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.25 แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีบริหารงานบุคคล

3.26 แนวทางคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีการเงิน การคลัง และการงบประมาณ

3.27 นวัตกรรมทางการบริหารท้องถิ่น

3.28 การบริหารความขัดแย้งในพื้นที่

3.29 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติของท้องถิ่น

3.30 เครื่องมือการจัดการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.31 แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนท้องถิ่น

3.32 กรณีศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3.33 การบริหารสถานการณ์วิกฤติ

3.34 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

3.35 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

3.36 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.37 การบริหารความเสี่ยง

3.38 ระบบการคมนาคมขนส่งศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย-ต่างประเทศ

3.39 Leadership Program

3.40 ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

3.41 นำเสนอผลงานส่วนบุคคล

3.42 ศึกษาดูงานภายในประเทศ

3.43 ศึกษาดูงานต่างประเทศและจัดเตรียมการสรุปผลการศึกษาดูงาน

3.44 นำเสนอสรุปผลดูงานต่างประเทศVisitors: 134,859