คลังเนื้อหา

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของ สปท. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

   

มาตรา

ลักษณะ 1 บททั่วไป 1-7
ลักษณะ 2

การจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  หมวด 1        การจัดตั้ง การควบรวม การรวม และการเปลี่ยนแปลงฐานะ
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

                     ส่วนที่ 1 การจัดตั้ง    8-14
                     ส่วนที่ 2 การควบรวมและการรวม    15-20
                     ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงฐานะ  21-23
   หมวด 2       การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  24
                      ส่วนที่ 1 สภาท้องถิ่น  25-59
                      ส่วนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่น  60-71
  หมวด 3         การจัดระเบียบบริหารราชการ       72-78
  หมวด 4         การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  79
  หมวด 5         หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      ส่วนที่ 1 หน้าที่และอำนาจของเทศบาล  80-88
                      ส่วนที่ 2 หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  89-93
                      ส่วนที่ 3 การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  94-102
  หมวด 6         ข้อบัญญัติท้องถิ่น  103-124
ลักษณะ 3 การเงิน การคลัง และการงบประมาณ  
  หมวด 1          รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  125-126
  หมวด 2          รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      ส่วนที่ 1 รายได้เทศบาล    127-144
                      ส่วนที่ 2 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  145-151
                      ส่วนที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายได้  152-161
  หมวด 3          การคลังและการบริหารงบประมาณ  162-177
  หมวด 4          กองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  178-186
  หมวด 5          การส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  187-193
ลักษณะ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  194-196
ลักษณะ 5 การกำกับดูแล  197-204
ลักษณะ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  205-223
  บทเฉพาะกาล  224-225
Visitors: 134,862