โครงการให้บริการที่ดีที่สุด

         โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

        เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

๑.     กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

๒.     เครื่องมือการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication - IMC)

๓.     การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean Management

๔.     เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering)

๕.     การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign)

๖.     การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)

๗.     กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Driven Strategy)

๘.     ทีมงานที่บริหารจัดการตนเอง (Self-Managing Teams)

๙.     การใช้ตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Metrics and Appraisal)

๑๐.การจูงใจ (Incentive Systems)

๑๑.องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

๑๒.การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Service)

 

การนำเครื่องมือไปใช้

          หน่วยงานที่มีการนำเครื่องมือ/แนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ จะได้รับการพิจารณาให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น และได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง  การนำเสนอผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการงานภาครัฐ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานของรัฐ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ความรู้เชิงทักษะที่ใช้ (Know – how on Trouble Shooting)

ความรู้เชิงทักษะสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงาน (นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบโครงการฯ)

๑.     ทักษะในการระบุผู้รับบริการให้ชัดเจนว่าใครคือผู้รับบริการของหน่วยงานเราบ้าง ทั้งผู้รับบริการหลักและผู้รับบริการรอง (identify)

๒.     การคิดเชิงระบบ (SYSTEMS  THINKING)

๓.     ทักษะในการระบุ/ค้นหา/วิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริการ/ความต้องการของผู้รับบริการ

๔.     ทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT  ANALYSIS) 

๕.     ทักษะในการมองภาพแบบองค์รวม  (Conceptual Thinking)

๖.     ความคิดสร้างสรรค์

๗.     การคิดนอกกรอบ

ความรู้เชิงทักษะของนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.ก. ในฐานะที่ปรึกษาของหน่วยงาน

๑.       ทักษะในการวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับบริการของแต่ละหน่วยงาน

๒.       การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน (Administrative Expert)

๓.       ทักษะในการเจรจาต่อรอง

๔.       ทักษะในการวัดและประเมินผล

๕.       ทักษะในการสอนงาน

๖.       ทักษะในการรับฟังและการสื่อสาร

๗.       ทักษะในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

๘.       ความคิดสร้างสรรค์

๙.       การคิดนอกกรอบ

๑๐.   ทักษะการสร้างแบรนด์จากภายใน (Internal Branding)

๑๑.   การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

๑๒.   การเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)

Visitors: 134,859