ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ 10 หัวข้อวิชาสายงานบริหาร

ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถ จำนวน 10 หัวข้อวิชา
ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

1.     ความรู้เรื่องกฎหมาย

(1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(2)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(4)พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(5)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(6)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

(7)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(8)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

(9)พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

(10)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(11)กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.     ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.     ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)

(1)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

(2)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(4)ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.     ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล

(1)กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(2)เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล

(3)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

(4)การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

5.     ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร

(1)ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน (Division of work)

การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization) การกระจายอำนาจหน้าที่ (Distribution of Authority) การประสานงาน (Co-ordination) กระบวนการจัดความรู้ (Knowledge Management Process)

(2)การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

6.     ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

(1)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

(2)การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7.     ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร

(1)ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(2)กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ

(3)มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4)หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8.     ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่

(1)ประเทศไทย 4.0

(2)ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3)สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(4)ความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

9.     ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ

10.     ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการคลัง

 

(2)การบริหารราชการแนวใหม่

Visitors: 130,880